Placeholder Image

字幕列表 影片播放

  • ASS ASS ASS

  • DO YOU LIKE...

  • ...MY CAR

  • *his car*

ASS ASS ASS

字幕與單字

單字即點即查 點擊單字可以查詢單字解釋

C2 高級 美國腔

曼努埃爾-瓦斯瓦斯瓦斯,但它是一個更激烈的一點。 (Manuel - Gas Gas Gas but it is a little bit more intense)

  • 31 0
    Amy.Lin 發佈於 2021 年 01 月 14 日
影片單字