benefit

US /ˈbɛnəfɪt/

UK /'benɪfɪt/

A2 初級
  • n. 利益 ; 恩惠 ; 義演 ; 給付 ; 年金 ; 醫療 ; 有益 ; 對...有利 ; 享受利益 ; 受益 ; 獲益 ; 補益 ; 好處 ; 利 ; 效益 ; 益 ; 裨益
  • v. 效益

例句

He receives unemployment benefit.

This arrangement will be of great benefit to you both.