professional

US /prəˈfɛʃənəl/

UK /prə'feʃənl/

A2 初級
  • adj. 專門知識或特殊訓練的;專業的;職業的
  • n. 專家;職業選手

例句

He wants to turn fully professional.

an actor revered by his fellow professionals