Placeholder Image

字幕列表 影片播放

 • na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

  那一年默默無言

 • zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave

  只能選擇離開

 • wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore

  無邪的笑容已經 不再精彩

 • ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people

  你害怕結局所以 拼命傷害

 • shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future

  說是我擋住你的 美好未來

 • ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait

  你堅決 不希望我等待

 • wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away

  我便默默的讓你走開

 • ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back

  如今你 受了傷回來

 • jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements

  叫我如何接受這安排

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

  我難過的是 放棄你 放棄愛

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

  放棄的夢被打碎 忍住悲袞

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

  我以為 是成全

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

  你卻說你更不愉快

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

  我難過的是 忘了你 忘了愛

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

  盡全力忘記我們 真心相愛

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

  也忘了告訴你

 • na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

  失去的不能重來

 • zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave

  那一年默默無言

 • wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore

  只能選擇離開

 • ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people

  無邪的笑容已經 不再精彩

 • shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future

  你害怕結局所以 拼命傷害

 • ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait

  說是我擋住你的 美好未來

 • wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away

  你堅決 不希望我等待

 • ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back

  我便默默的讓你走開

 • jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements

  如今你 受了傷回來

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

  叫我如何接受這安排

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

  我難過的是 放棄你 放棄愛

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

  放棄的夢被打碎 忍住悲袞

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

  我以為 是成全

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

  你卻說你更不愉快

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

  我難過的是 忘了你 忘了愛

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

  盡全力忘記我們 真心相愛

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

  也忘了告訴你

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

  失去的不能重來

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

  我難過的是 放棄你 放棄愛

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

  放棄的夢被打碎 忍住悲袞

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

  我以為 是成全

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

  你卻說你更不愉快

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

  我難過的是 忘了你 忘了愛

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

  盡全力忘記我們 真心相愛

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

  也忘了告訴你

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

  失去的不能重來

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

  我難過的是 放棄你 放棄愛

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

  放棄的夢被打碎 忍住悲袞

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

  我以為 是成全

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

  你卻說你更不愉快

na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

那一年默默無言

字幕與單字

影片操作 你可以在這邊進行「影片」的調整,以及「字幕」的顯示

B2 中高級 中文 放棄 打碎 重來 相愛 愉快 拼命

5566 - 我會傷心 (5566 - I'll Sad )

 • 303 1
  Jim Theam 發佈於 2021 年 01 月 14 日
影片單字